"The ultimate aim of education is the development of character"

หนูน้อยลายมือสวย (PRC Good Handwriting Kids) ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับหนูน้อยลายมือสวย (PRC Good Handwriting Kids) ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีการศึกษา 2565 ดังนี้
อนุบาล 3/1 เด็กหญิงณปภัช เสริมสุข
อนุบาล 3/2 เด็กชายณัฐพัชร์ แท่นมณี
อนุบาล 3/3 เด็กหญิงณัฐรดา สัมมานุช
อนุบาล 3/4 เด็กหญิงญาณิชศา คุณยศยิ่ง
อนุบาล 3/5 เด็กชายปวินท์ภัทร ชุมภู
อนุบาล 3/6 เด็กหญิงธัญสินี คุณยศยิ่ง
อนุบาล 3/7 เด็กหญิงชนิตร์นันท์ อยู่ร่มพฤกษ์
อนุบาล 3/8 เด็กชายกรภพ ชาวเชียงขวาง
อนุบาล 3/9 เด็กหญิงธนัชชา ไทยตรง
อนุบาล 3/10 เด็กหญิงพัชร์ฌาธร อาริยากมลชัย
อนุบาล 3/11 เด็กหญิงอมลวรรณ โนนจันทร์
อนุบาล 3/12 เด็กหญิงอัยย์ญาดา ใจบุญนอก