"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนที่มีวินัยดีเด่น ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีวินัยดีเด่น ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีการศึกษา 2565 ดังนี้

อนุบาล 3/1 เด็กหญิงศุภาวรรณ   ไชยวงค์

อนุบาล 3/2 เด็กหญิงปุญณารา    ธาราติกานนท์

อนุบาล 3/3 เด็กหญิงอิสรีย์           บุญมาก

อนุบาล 3/4 เด็กชายจักพรรดิ       กันทะฟู

อนุบาล 3/5 เด็กหญิงสวรินทร์      สุขป้อม

อนุบาล 3/6 เด็กชายภูวิศ              หิรัญพฤกษ์

อนุบาล 3/7 เด็กหญิงกนกพิชญ์    อนุกูล

อนุบาล 3/8 เด็กชายอภิวิชญ์        นาวินรัตนศิริ

อนุบาล 3/9 เด็กชายอนาวินทร์     ศรีฟ้าวัฒนา

อนุบาล 3/10 เด็กหญิงปัญชลิกา   จิระธรรม

อนุบาล 3/11 เด็กหญิงนาทัชชา     ไทยตรง

อนุบาล 3/12 เด็กหญิงปุญญาดา    สร้อยทอง

ห้องเรียนที่ได้รางวัลวินัยดีเด่น

รางวัลที่ 1      ห้องเรียน 3/9

รางวัลที่ 2      ห้องเรียน 3/3, 3/6, 3/8

รางวัลที่ 3      ห้องเรียน 3/11