"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมปีที่ 3

กิจกรรมคับเดย์ลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ป.3

เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม พ.ศ.2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมคับเดย์ลูกเสือและเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน รู้จักแก้ปัญหาตัดสินใจด้วยเหตุผล ช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน  มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
สังคมสิ่งแวดล้อม มีทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านกิจกรรมทักษะทางลูกเสือตามหลักสูตรดาวดวงที่ 3 ลูกเสือและเนตรนารีสำรอง