"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท. เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ค่ายเทคนิคปฎิบัติการกายวิภาคศาสตร์”

นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยในโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ค่ายเทคนิคปฎิบัติการกายวิภาคศาสตร์”   โดยนักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเลือด การเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือด การหมุนเวียนเลือดในปลา และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของหัวใจ ณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 28 มกราคม  2566 โดยมีนักเรียนในโครงการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 48 คน