"The ultimate aim of education is the development of character"

พิธีปิดค่ายวิชาการ นักเรียนชั้น ม.6 รุ่น Tyr

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดให้มี พิธีนมัสการปิดค่ายวิชาการนักเรียนชั้น ม.6  รุ่น Tyr  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566  เวลา 19.00 น.  ณ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   และเช้าวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566   นักเรียนเดินขึ้นดอยคำ  ก่อนจะออกค่ายฯ  ในเวลา 12.00 น.