"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมภูมิปัญญาล้านนา ประจำปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จัดกิจกรรมภูมิปัญญาล้านนา ประจำปีการศึกษา 2565 ตอนสืบผญา สานภูมิปัญญา ล้านนาเฟสติวัล   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างอิสระโดยเน้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรากฐานวัฒนธรรมของภาคเหนือผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น   ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมประกวดชุดประจำจังหวัด  การแสดงประจำจังหวัด  และการจัดซุ้มอาหารประจำจังหวัดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 11 ซุ้ม  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566