"The ultimate aim of education is the development of character"

สภาฯ อาสาพัฒนาสังคม

สภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการบำเพ็ญประโยชน์การช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้รับโอกาส และการแบ่งปันอันจะเป็นผลแห่งความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภานักเรียนได้มีจิตอาสา เกิดการพัฒนาทักษะในการทำงานเป็นทีม และฝึกกระบวนการวางแผนจากการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ รู้จักการเป็นผู้ให้แสดงออกถึงPrc Spirit บทบาทของความเป็นความผู้นำ  จัดกิจกรรมสภาอาสาพัฒนาสังคมปีการศึกษา2565   ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนวัดเกต ผ่านกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตให้ก้าวทันสังคม กิจกรรมเกมความรู้การรับมือคอลเซ็นเตอร์ กิจกรรมความรู้โรคติดต่อรอบตัว กิจกรรมเกมความรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมการแยกขยะ และกิจกรรมศิลปะบำบัดสร้างสรรค์ตกแต่งกระถางต้นไม้รักษ์โลก