"The ultimate aim of education is the development of character"

ค่ายสร้างสรรค์สังคมนักเรียนชั้น ม.5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    จัด กิจกรรม  “ค่ายสร้างสรรค์สังคม”   เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม  2566  ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น.  การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีอุปนิสัยตามปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแบ่งปัน  และช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม  โดยนำนักเรียนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ดังนี้

  • ม.5/10, ม.5/11           ไปสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์
  • ม.5/3, ม.5/8, ม.5/6  อยู่ภายในโรงเรียน
  • ม.5/4                          ไปวัดผาลาด
  • ม.5/2, ม.5/5              ไปสัตว์สัตว์เชียงใหม่
  • ม.5/7                          ไปสวนพฤกษ์ศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  • ม.5/1, ม.5/9              ไปวัดป่าตาลสันกำแพง