"The ultimate aim of education is the development of character"

ค่ายสร้างสรรค์สังคมนักเรียนชั้น ม.4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    จัด กิจกรรม  “ค่ายสร้างสรรค์สังคม”   เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม  2566  ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น.  การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีอุปนิสัยตามปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแบ่งปัน  และช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม  โดยนำนักเรียนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ดังนี้

  •  ม.4/1, ม.4/2, ม.4/6    ไปสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
  •  ม.4/3,  ม.4/4              ไปสวนสัตว์เชียงใหม่
  • ม.4/5, ม.4/11                ไปโรงเรียนท่าหลุกสันทราย
  • ม.4/7                             ไปคริสตจักรชื่นชมยินดี
  • ม.4/8                             ไปคริสตจักรป่าเหมือด อำเภอสันทราย
  • ม.4/9, ม.4/10               ไป Night Safari