"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนร่วมกิจกรรม “ค่ายสภาฯ อาสาสร้างแนวป้องกันไฟป่า”

คณะกรรมการสภานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   จัดทำ “โครงการค่ายสภาฯ อาสาสร้างแนวป้องกันไฟป่า”  การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการทำงานเพื่อสังคม มีจิตสาธารณะ ฝึกความอดทน และส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำ  กิจกรรมจิตอาสาที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่น  มีนักเรียนร่วมกิจกรรม  จำนวน 40 คน  ซึ่งเป็นกรรมการสภานักเรียน 10 คน และนักเรียนที่สมัครร่วมกิจกรรม 30 คน  โดยทำกิจกรรมฯ  ร่วมกับ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566   เวลา 09.00 – 15.30 น.  ณ สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์