"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท.  เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ค่ายเทคนิคปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์” 

นักเรียน สสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “ค่ายเทคนิคปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์”

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท. วิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “ค่ายเทคนิคปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์”   โดยนักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบระบบไหลเวียนเลือด ระบบนำเลือดเข้าสู่หัวใจ ผ่าตัด (กบ) สัตว์ทดลอง เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างของหัวใจและเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดง และศึกษาเนื้อเยื่อวิทยาของกล้ามเนื้อหัวใจภายใต้กล้องจุลทรรศน์  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565  ณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   โดยมีนักเรียนในโครงการ จำนวน 49 คน