"The ultimate aim of education is the development of character"

พิธีเปิดค่ายวิชาการ ม.6 รุ่น Tyr (ค่ายปิด)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนชั้น ม.6  รุ่น  “Tyr”  (ค่ายปิด)  มีนักเรียนสมัครเข้าค่ายฯ  จำนวน 63 คน ตั้งแต่วันที่ 8 – 28 มกราคม พ.ศ. 2566   ณ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ  คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  การจัดค่ายวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 35  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับการสอบ A-LEVEL  เพื่อใช้ในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS   รอบที่ 2 : โควตา   รอบที่ 3 : Admission   และรอบที่ 4 : Direct Admission (รับตรงอิสระ)    มีพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566   เวลา 14.00 น.   กล่าวเปิดค่าย โดย ดร.เกรียง  ฐิติจำเริญพร  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ   กล่าวให้กำลังใจนักเรียน โดย นายแพทย์พันธพงศ์ ตาเรืองศรี   นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และกล่าวหนุนนำใจ โดยอาจารย์อภิชา  อินสุวรรณ  อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย    นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนนอกค่ายฯ ที่โรงเรียน