"The ultimate aim of education is the development of character"

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม สำหรับนักเรียนชั้น ป.1

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ แผนกชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ดำเนินงานด้านอนามัยโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียน จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม ตามนโยบายโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องวิทยาศาสตร์ อาคาร K.E.Wells