"The ultimate aim of education is the development of character"

กีฬาสัมพันธ์ระหว่างห้องเรียน ระดับประถมศึกษาตอนต้น

เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างห้องเรียน และเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับนักเรียน ให้นักเรียนรู้จัก รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ซึ้่งจะจัดแข่ง 2 ชนิดกีฬา นักเรียนชายแข่งฟุตบอล นักเรียนหญิงแข่งแชร์บอล