"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการอบรมภาษา-วัฒนธรรมจีน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (รูปแบบออนไลน์) ครั้งที่ 1

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 ได้มีโครงการอบรมภาษา-วัฒนธรรมจีน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (รูปแบบออนไลน์) ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชนจีน ร่วมกับ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ผ่านทางโปรแกรม Online app Voov meeting ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ส่งเสริมนักเรียนใช้ทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและการเเสดงออกอย่างสร้างสรรค์
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน และการทำกิจกรรมที่หลากหลายผ่านเจ้าของภาษา
3. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน