"The ultimate aim of education is the development of character"

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ แผนกชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ดำเนินงานด้านอนามัยโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียน จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ตามนโยบายโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ในวันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565   ณ ห้องวัดผล อาคาร Neilson Hays