"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนในวิชาเลือกเสรีสัตวแพทย์  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ฯ

นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จำนวน 10 คน ซึ่งเป็นนักเรียนในวิชาเลือกเสรีสัตวแพทย์  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ระหว่างวันที่ 24-25  พฤศจิกายน  2565   ณ บริเวณเทศบาลตำบลสนมหาพน อำเภอแม่แตง เชียงใหม่