"The ultimate aim of education is the development of character"

ค่ายทักษะชีวิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จัดกิจกรรม  “ค่ายทักษะชีวิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4″   เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565    ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น.    ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “บ้านนอกคอกนา”   ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์และพัฒนาทักษะชีวิต  ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และพัฒนาอุปนิสัยตามปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน