"The ultimate aim of education is the development of character"

ค่ายทักษะชีวิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรม “ค่ายทักษะชีวิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4″ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “บ้านนอกคอกนา” ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์และพัฒนาทักษะชีวิต ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาอุปนิสัยตามปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน โดยนำนักเรียนทำกิจกรรมผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ กิจกรรมทำไข่เค็มสูตรโบราณ และเรียนรู้วิธีดำนา