"The ultimate aim of education is the development of character"

Go Beyond Academy P.1-3 กิจกรรม จินตคณิต ระดับชั้น ป.1

จินตคณิต เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาสมองทั้งสองซีก โดยใช้ตัวเลข ลูกคิด หรือนิ้วมือ เป็นสื่อใน การเรียนการสอน ผลที่ได้จากการเรียนจินตคณิตนั้นนักเรียนจะมีสมาธิที่ดีขึ้นมากจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ในเวลาที่นานขึ้น เพราะการเรียนจินตคณิตเป็นการคิดเลขโดยใช้จินตภาพซึ่งต้องใช้ความนิ่งของสมาธิ ค่อนข้างมาก เป็นการสร้างภาพจากการฝึกฝน ในขณะเดียวกันนั้น สมองทั้งสองฝั่งซึ่งใช้ในการเรียนจินตคณิต จะถูกกระตุ้นและพัฒนาไปพร้อมๆ กัน เป็นการเตรียมสมองให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน