"The ultimate aim of education is the development of character"

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดให้มี  การแข่งขันโครงงานนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสในการแสดงออกถึงการประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนวัตกรรมต่าง ๆ สำหรับการอำนวยความสะดวก และแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน