"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมต๋ามฮีตโดยฮอย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จัดกิจกรรมต๋ามฮีตโตยฮอย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงจากปราชญ์ท้องถิ่นและเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนและเพื่อให้นักเรียนตระหนักและเกิดจิตสำนึก มีความรัก ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เห็นคุณค่าหวงแหนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษาและวรรณกรรมที่เป็นแบบแผนของการดำเนินชีวิตที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา ซึ่งนักเรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ