"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จัดกิจกรรม  “ค่ายทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน  2565  ระหว่างเวลา 09.00 – 14.30 น.   ณ สวนสัตว์เชียงใหม่   การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต ฝึกนักเรียนให้สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น สามารถควบคุมตนเอง อดทนต่ออุปสรรค และมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้