"The ultimate aim of education is the development of character"

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.6 ค่ายวิชาการ (ค่ายปิด)

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน  2565   อาจารย์ศุภชัย  ยันต์พิเศษ  ผู้ช่วยผุู้อำนวยการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.6 ที่สมัครเข้าค่ายวิชาการ (ค่ายปิด)   เวลา 09.00 – 12.00 น.   ณ ห้องประชุม 2 อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา