"The ultimate aim of education is the development of character"

ค่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพและคณิตศาสตร์กับตลาดหลักทรัพย์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยหน่วยงานส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้จัด ค่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพและคณิตศาสตร์กับตลาดหลักทรัพย์ ให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท. และ สอวน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้สามารถเข้าใจการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการวางแผนการเงินในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านการทำกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ตนเองสนใจได้ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2565 ณ พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  โดยมีนักเรียนในโครงการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 122 คน