"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามจุดเน้นของครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 : 20 ตุลาคม 2565

ฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน มีนโยบายให้ครูผู้สอนทุกระดับการศึกษาได้รวมกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในระดับการศึกษาของตนเอง ดังนั้นในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จึงจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามจุดเน้นของครูผู้สอน
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 16.00 -17.30 น. ณ โรงละครของโรงเรียน