"The ultimate aim of education is the development of character"

PRC make me man

PRC make me man
จากคำขวัญที่ว่า  “คุณธรรมนำปัญญาพลานามัยสมบูรณ์ เกื้อกูลสังคม”  และเราเชื่อว่าการพัฒนาด้านอุปนิสัยเป็นสิ่งสำคัญในการเติบโตของเด็กๆ  จึงทำให้มีกิจกรรมในวันนี้เพื่อนักเรียนชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2565  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปนิสัยและการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างของสังคมในยุคนี้   เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565  ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารสถาบันแฮรีส และห้องโสต อาคารร่มเกล้า