"The ultimate aim of education is the development of character"

ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (GMSP PRC)

เมื่อวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้กำหนดให้มีการจัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (GMSP PRC)
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรม (GMSP) ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านค่าย “GMSP PRC” ในหัวข้อเรื่อง “วัฒนธรรมวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์”
2. ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิดระดับสูง ได้แก่ การคิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความสามารถในการตัดสินใจ
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนากระบวนการสืบเสาะความรู้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์