"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียน สสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ร่วมกิจกรรม “ค่าย SMEP PRC วิทยาศาสตร์สุขภาพ”

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท. วิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เข้าร่วมกิจกรรม “ค่าย SMEP PRC วิทยาศาสตร์สุขภาพ”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่สนใจทางวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ค้นพบตัวเอง และเตรียมตัวในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อใช้ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป  การเข้าค่ายครั้งนี้นักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายอุปกรณ์  และเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา และได้เรียนรู้เกี่ยวกับพยาธิวิทยาแพทยศาสตร์ โครงร่างของมนุษย์ อวัยวะในร่างกายมนุษย์ผ่านหุ่นจำลองและอวัยวะของจริงจากอาจารย์ใหญ่ในหัวข้อ “Human Gross Anatomy”   นอกจากนี้ยังได้รับความรู้ทางเทคนิคการแพทย์เกี่ยวกับปฏิบัติการการตรวจสอบหมู่เลือด (ABO Blood Group)  ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาบูรพ า ในวันที่ 10-12 ตุลาคม 2565  โดยมีนักเรียนในโครงการเข้าร่วมกิจกรรม   จำนวน 64 คน