"The ultimate aim of education is the development of character"

Drive your passion. Boost your Tourism and Hotel management, and guiding skills.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดวิชาเลือกเสรีการจัดการการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ที่มีความสนใจประกอบอาชีพการท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์ โดยเชิญอาจารย์ผู้มีความรู้เฉพาะทางจากภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และผู้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวมาให้ความรู้แก่นักเรียน   และเมื่อวันที่ 7 กันยายน  นักเรียนร่วมกิจกรรม Drive your passion.  โดยนำนักเรียนเข้าฝึกปฏิบัติการและเรียนรู้นอกห้องเรียน  ณ ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริง  และนำความรุู้ที่ได้มาประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในอนาคตต่อไป