"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ระดับปฐมวัยได้จัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เด็กรู้จักอาชีพที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยโดยผ่านการเรียนรู้กิจกรรมฐานรำไทย, ร้องเพลงคำเมือง, แพทย์แผนไทย, หัตถกรรมเครื่องเงิน, ผ้าพื้นเมือง และขนมพื้นเมือง