"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรม Open House ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 กันยายน 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้จัดงาน Open House ขึ้น ณ ห้อง ประชุมใหญ่อาคาร100 ปี สถาบันแฮรีส และ ห้องศูนย์การเรียนรู้ของห้องเรียนพิเศษ เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาปี่ที่ 6 ไ้ดเเยี่ยมชม เปิดโลกวิชาการ การจัดการเรียนการสอน ในห้องเรียน iEP และห้องเรียนพิเศษ โปรแกรม SMEP MEP CEP TEP และ EEP ในรูปแบบนิทรรศการการจัดการเรียนรู้ และเข้าร่วมสาธิตการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ของระดับมัธยมศึกษาตอนต้น