"The ultimate aim of education is the development of character"

Drive your passion. Boost your administrative and political skills.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เปิดเรียนวิชาเลือกเสรีรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5    สอนโดยอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   และเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565   กิจกรรม Drive your passion.   นักเรียนได้ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน  ได้รับความรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่งจัดโดยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตนเอง และนำความรู้ที่ได้รับมาเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป