"The ultimate aim of education is the development of character"

Drive your passion. Boost your Chinese.

ภาษาจีนเป็นภาษาที่นักเรียนให้ความสนใจ เนื่องจากในยุคปัจจุบันมีการทำธุรกิจ การติดต่อสื่อสารกับคนจีนมากยิ่งขึ้น  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จึงเปิดวิชาเลือกเสรีภาษาจีน  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5   สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง   และเมื่อวันที่ 7 กันยายน  2565   กิจกรรม Drive your passion.   นำนักเรียนศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมจีน  ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ   ณ โรงเรียนสอนภาษา เจี้ยวเหรียญเชียงใหม่  เพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับวัฒนธรรมจีน รับประสบการณ์ตรงจากเจ้าของภาษา  และนำประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในอนาคต