"The ultimate aim of education is the development of character"

Drive your passion. Boost your speaking skills.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เปิดวิชาเลือกเสรีการพูด  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ที่มีความสนใจเรื่องการพูด ทั้งการพูดต่อหน้าชุมชน การใช้ภาษาในการอ่านออกเสียง  การพัฒนาบุคลิกภาพโดยผ่านกิจกรรมการพูด โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะทางมาให้ความรู้แก่นักเรียน  และเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565  กิจกรรม Drive your passion.  เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน โดยนำนักเรียนไปศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติการจริงในสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยพายัพ   เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน นำประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาตนเอง และต่อยอดเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในอนาคตต่อไป