"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการธารน้ำใจเด็กปฐมวัยสู่สังคม ปีการศึกษา 2565

โครงการธารน้ำใจเด็กปฐมวัยสู่สังคม ได้มอบของบริจาคเป็นสิ่งของอุปโภค บริโภคด้านอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวังมน แม่ตื่น อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 โดย อ.พิญญ์ ตนานนท์ เป็นผู้มอบสิ่งของให้กับตัวแทนครูจากโรงเรียนวังมน