"The ultimate aim of education is the development of character"

ได้เข้าร่วมแสดงในงาน Northern Education to Metaverse นวัตกรรม นำความรู้สู่โลกอนาคต

นักเรียนระดับปฐมวัย ได้เข้าร่วมแสดงในงาน Northern Education to Metaverse นวัตกรรม นำความรู้สู่โลกอนาคต ภายใต้ โครงการนิทรรศการการศึกษาและแสดงผลงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในชุดฟ้อนล้านนาไทย จำนวน 8 คน ได้แก่ ด.ญ.นันท์นภัส จิวหานัง, ด.ญ. รณิดา นราดิศร, ด.ญ.พิมพ์ญาดา กาวิชัย, ด.ญ. ธัญสินี คุณยศยิ่ง, ด.ญ. นภัสรัญช์ พิโลนพงศธร, ด.ญ. พรนัชชา วุทธีรพลล ด.ญ. อธิชา ยะอนันต์ และ ด.ญ. วรางค์ศิริ เตชะแก้ว ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดงครูดารณี สายคำยะ และครูณัฐณิชา นันตา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่