"The ultimate aim of education is the development of character"

Drive your passion. Boost your legal profession.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดกิจกรรม Drive your passion.  วิชาเลือกเสรีนิติศาสตร์  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5    เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ และนำประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานมาต่อยอดสำหรับการเลือกศึกษาต่อไปในอนาคต   เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565   ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่ และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่