"The ultimate aim of education is the development of character"

Drive your passion. Boost your financial management skills.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดกิจกรรม Drive your passion.  วิชาเลือกเสรีการจัดการทางการเงิน  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5    การจัดการทางการเงินเป็นอีกหนึ่งสาขาที่นักเรียนให้ความสนใจ   การนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565  ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จะเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับประสบการณ์ตรง และนำประสบการณ์ที่ได้มาต่อยอดสำหรับการเลือกศึกษาต่อในอนาคต