"The ultimate aim of education is the development of character"

Drive your passion. Boost your Korean.

ด้วยสื่อต่าง ๆ ในโลกปัจจุบันการมีความรู้มากกว่าภาษาที่ 3 หรือ 4  จะทำให้สามารถมีความรู้ความเข้าใจ และติดต่อสื่อสารกับผู้คนได้ทุกๆ ที่  “ภาษาเกาหลี”  เป็นอีกหนึ่งภาษาที่นักเรียนให้ความสนใจ และเลือกเรียน    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงจัดให้มี วิชาเลือกเสรีภาษาเกาหลี   สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  โดยเรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง  ศึกษาวัฒนธรรมของคนเกาหลี  และมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  เมื่อวันที่ 7 กันยายน  2565  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ มีประสบการณ์ตรงจากการร่วมกิจกรรม และตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในอนาคตต่อไป