"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียน สสวท. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “ค่ายเทคนิคปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์”

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท. วิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “ค่ายเทคนิคปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์” โดยนักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบร่างกายของสัตว์ โครงสร้างอวัยวะภายในของสัตว์มีกระดูกสันหลัง และไม่มีกระดูกสันหลัง รวมถึงการศึกษากายวิภาคของสัตว์ทดลอง ได้แก่ แมลงสาบ ไส้เดือน และกบ ณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 10 กันยายน 2565 โดยมีนักเรียนในโครงการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 48 คน