"The ultimate aim of education is the development of character"

Drive your passion. Boost your medical profession.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดกิจกรรม Drive your passion สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจจะศึกษาต่อในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ให้ได้รับทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS provider course for non-HCP)  โดย พว.ศรีทัย  สีทิพย์ วิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มาอบรมให้นักเรียน   เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน  2565   ณ ห้องประชุม 2  อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย