"The ultimate aim of education is the development of character"

Drive your passion. Boost your Tourism management and guiding skills.

ธุรกิจการท่องเที่ยว  เป็นสาขาอาชีพหนึ่งที่นักเรียนให้ความสนใจมาก  การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ในปัจจุบันสามารถทำได้ในทุกช่วงวัย   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงจัดให้มี วิชาเลือกเสรีการจัดการการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5   โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ระบบการจัดการการท่องเที่ยว และให้นักเรียนเข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติจริง  ใน CMRC แอร์ไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในงานอาชีพที่นักเรียนสนใจจะศึกษาต่อในอนาคต   เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน  2565