"The ultimate aim of education is the development of character"

นมัสการสัญจร ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 วันที่ 9 กันยายน2565

ระดับการศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้า ได้รับเกียรติจากศาสนาจารย์ถาวร  ศรีบัวอ้าย ผู้อำนวยการสำนักงานอนุชน สภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนาข้อคิดหนุนใจ ให้กำลังใจในการแก้ไขและขจัดปัญหาที่เราต้องพบเจอในชีวิตประจำวัน แก่คณะครู บุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ณ อาคารเคนเนดี้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565