"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียน สสวท. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “ค่ายเทคนิคปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์

นักเรียน สสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “ค่ายเทคนิคปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์”

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท. วิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “ค่ายเทคนิคปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์” โดยนักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง หน้าที่และความสำคัญของระบบกระดูก ลักษณะกระดูกและข้อต่อ และการสร้างโมเดลโครงกระดูกจากสัตว์ทดลอง (กบ) ณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 3 กันยายน 2565 โดยมีนักเรียนในโครงการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 48 คน