"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เสริมสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านนิทรรศการดาราศาสตร์ แหล่งเรียนรู้จัตุรัสวิทยาศาสตร์ 
ท้องฟ้าจำลอง และห้องทดลองวิทยาศาสตร์