"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ป.2 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และเวียงกุมกาม

ระดับประถมศึกษาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ หอศิลปวัฒนธรรม/หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และเวียงกุมกาม
ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้อดีตของเมืองเชียงใหม่ผ่านหอศิลป์ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน และเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนทำกิจกรรมเรียนรู้ประวัติเมืองเชียงใหม่ ที่หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่และ นั่งรถชมเวียงกุกาม พิพิธภัณฑ์ตลอดจนเรียนรู้ศิลปะล้านนาในรูปแบบฐานกิจกรรมทำโคมล้านนา เป็นต้น