"The ultimate aim of education is the development of character"

ค่ายทักษะชีวิต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

งานระดับชั้น ม.5  จะจัดกิจกรรม  “ค่ายทักษะชีวิต”  สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.5   ในวันศุกร์ที่ 26  สิงหาคม 2565   ณ หมู่บ้านลึกลับ เมืองไดโนเสาร์ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน  มีส่วนร่วมในการภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง  มีวินัย  มีส่วนร่วมในการรณรงค์อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  ได้ฝึกปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดทักษะที่นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันและอนาคตได้