"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียน สสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 อบรมหลักสูตรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

นักเรียน สสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 อบรมหลักสูตรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS provider course for Non-HCP)

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท. วิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ และ 5 เข้ารับการอบรมหลักสูตรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS provider course for Non-HCP) โดยนักเรียนได้รับการอบรมความรู้การทำ CPR และการใช้เครื่อง AED ที่ถูกต้อง  ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม และ 20 สิงหาคม 2565