"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป.3

ระดับประถมศึกษาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและการสร้างนวัตกรรม เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยผ่านกิจกรรมฐานที่หลากหลาย ได้แก่ จรวดขวดน้ำ STEAM ,สนุกกับภาพ Hologram,ของเล่นวิทยาศาสตร์DIY,เขาวงกตCoding ,ตามหาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์,นวัตกรรมPaper Rocket