"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป.2

ระดับประถมศึกษาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและการสร้างนวัตกรรม เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยผ่านกิจกรรมฐานที่หลากหลาย ได้แก่ ท่องโลกอวกาศ อัศจรรย์ไดโนเสาร์ล้านปี สะพานรับน้ำหนัก และCoding แสนสนุก เป็นต้น